KVKK Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. Maddeleri çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,

  • Posta yolu ile başvuru formunu iletecekseniz; ıslak imzalı halini noter tasdikli TC Kimlik fotokopisi ile birlikte Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri A.Ş.’nin (Bundan sonra “Fenomio” olarak anılacaktır.) adresine posta yolu ile zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” açıklaması yazarak veya bizzat gelerek başvuru zarfını iletecekseniz başvuru sahibinin kimliğini tesvik edici belge ile gelerek başvuru formunu zarfla (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” açıklaması yazarak) teslim ederek,
  • Güvenli elektronik imza, Mobil imza ile imzalanarak veya ilgili kişi tarafından Fenomio’ya daha önce bildirilen ve Fenomio’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden birini kullanmak suretiyle başvuru formunu iletecekseniz, info@fenomio.com adresine e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” açıklaması yazarak iletebilirsiniz.

Ya da aşağıdaki formu doldurarak da başvuru yapabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin Taleplerinin Sonuçlandırılması:

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihi takip eden en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu Başvuru Formu’nda belirtilmiş olan seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir.

Talepleriniz Fenomio tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Başvurunuzun zamanında yanıtlanabilmesi için, işbu formdaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Aksi durumda sizlere yanıt verilebilmesi için önce eksik bilgilerin tamamlanması talep edilecektir. Bu durum da başvurunuzun yanıtlanması süresini uzatabilecektir.

Veri Sahibi (İlgili Kişi) Adına Başvuruda Bulunan Kişiler:

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış özel vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Veri Sahibi (İlgili Kişi) / Temsilcisi Olarak Beyanım:

Bu başvuruyu; “Veri Sahibi” veya “Veri Sahibi’nin kanuni temsilcisi” sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Fenomio’nun ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından, başvuruyu yapan olarak sorumlu olacağımı kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) / Veri Sahibi (İlgili Kişi) Adına Başvuruda Bulunan KişiAdı Soyadı :Başvuru Tarihi:İmza :
Başvurunun Gönderileceği Adres:

Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ADALET MAH. MANAS BLV. NO: 47 B İÇ KAPI NO: 2809 Bayraklı, İzmir info@fenomio.com