Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Tic. A.Ş.
-KVKK-
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
Tarih 1 Ocak 2020
Revizyon No 2.0
Revizyon Tarihi 1 Şubat 2023
Evrak No 2.1
A. VERİ SORUMLUSU

Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” veya “Fenomio” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmayan amaç ve hukuki sebepler ile işlenmektedir. Şöyle ki;

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizce verilen hizmet kapsamında temin edilecek kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, acentalar, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular ve benzeri vasıtalarıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecek ve elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirkete aktarmış olduğunuz yahut Şirket tarafından edinilen kişisel verileriniz, açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde, bu metnin (b) bendinde belirtilen ilgili ana amaçlar ve www.fenomio.com yer alan “Fenomio Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika” nın 5. Maddesinde belirtilen alt amaçlarla ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Hissedarlar
 • Gerçek Kişiler veya Kanunen Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Şirket Yönetim Kurulu Üyerleri
 • Topluluk Şirketleri
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Paylaşılabilecektir.

E. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla ve KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla kişisel verileriniz ile ilgili veri sorumlusuna başvurarak;

a) Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek,

b) Eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

d) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa kimlere aktarıldığını öğrenmek,

e) Kişisel Verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

f) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yokedilmesini istemek,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu www.fenomio.com) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Tic. A.Ş.

Mersis No : 0385143805400001

İletişim Linki : fenomio.com ve beta.fenomio.com

Adres : ADALET MAH. MANAS BLV. NO: 47 B İÇ KAPI NO: 2809 Bayraklı, İzmir

E-posta : info@fenomio.com